Bekijk hele Assortiment
Home/Klantenservice/Algemene Voorwaarden
Showroom De Vloeren Kenner

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VLOEREN KENNER B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3902 HP) Veenendaal aan de Newtonstraat 5.

Artikel 1 Definities

 • Verkoper : De Vloeren Kenner B.V., gevestigd te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 09178024.
 • Koper : degene die met Verkoper een (koop)overeenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.
 • Offerte : elk mondeling of schriftelijk aanbod van Verkoper om een overeenkomst met haar aan te gaan.
 • Overeenkomst : al naar gelang van toepassing is, een (koop)overeenkomst of onderhoudsovereenkomst.
 • Zaken : alle stoffelijke objecten waarop de Overeenkomst betrekking heeft en in voorkomende gevallen tevens door Verkoper te verrichten werkzaamheden of diensten.
 • Partijen : de Verkoper en Koper tezamen.
 • Samengestelde delen : de pakinhoud bestaat uit ongeveer 75% lange planken en voor 25% uit deelplanken.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Verkoper en alle met Verkoper gesloten transacties.
 2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden zijn nimmer rechtsgeldig, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en namens Verkoper voor akkoord zijn getekend door de directie.
 3. Algemene Voorwaarden waarnaar door de Koper wordt verwezen, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes, orders, prijzen en totstandkoming van (koop)overeenkomsten

 1. Alle door Verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Verkoper steeds worden herroepen, ook indien de offertes een termijn voor aanvaarding bevatten. De door Verkoper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van één (1) maand na dagtekening.
 2. De in offertes, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn voor de Verkoper niet bindend. De monsterborden, monstervloerdelen, modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn voor de Verkoper niet bindend.
 3. De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn af fabriek c.q. af magazijn, exclusief omzetbelasting, exclusief emballage en exclusief vervoer, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 4. Orders dienen bij voorkeur schriftelijk te worden geplaatst, waarna zij, indien de Verkoper met de order akkoord gaat, zo spoedig mogelijk (indien noodzakelijk, met wijzigingen) door de Verkoper worden bevestigd door middel van een orderbevestiging. Koper is aan de opdrachtbevestiging gebonden, indien door hem niet binnen achtenveertig (48) uur de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk is ontkend. Niet-bevestigde orders mogen door de Verkoper altijd zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 5. Het is mogelijk dat na de orderbevestiging blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd conform de orderbevestiging. In dat geval zal de Verkoper de Koper daarvan in kennis stellen. Beide Partijen hebben in dit geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De eventuele door Koper geleden schade kan niet op Verkoper worden verhaald.
 6. Orders, door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor Partijen bindend, met dien verstanden dat de Verkoper het recht heeft om binnen zeven (7) werkdagen na het plaatsen van de order aan de Koper schriftelijk te kennen te geven dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren. De eventueel door Koper geleden schade kan niet op Verkoper worden verhaald.
 7. Alle door Verkoper gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Offerte of de onderhandelingen bekende prijsbepalende factoren, zoals invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het gebied van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.
 8. Indien in één of meer van de bovengenoemde factoren een wijziging optreedt voordat de aflevering heeft plaatsgevonden, is Verkoper gerechtigd de prijzen op billijke wijze aan te passen.
 9. Bij elke verkooptransactie, waaronder begrepen levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van de transactie is gebaseerd, Verkoper het recht geven de prijs aan te passen of de Offerte te herroepen dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
 10. Verkoper is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien wettelijke prijsbepalende factoren daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 Levering en transport

 1. De door Verkoper al dan niet in Offertes of bevestigingen opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer fataal. Levertijden gelden slechts bij benadering en kunnen door Verkoper niet worden gegarandeerd.
 2. Bij het niet tijdig leveren heeft de Koper geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de Overeenkomst. Evenmin mag door Koper de ontvangst en betaling worden opgeschort.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 bedoelde levertijden dient de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper alsnog een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren. Deze redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van één (1) maand. Bij overschrijding van deze redelijke termijn heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering de vestigingsplaats van de Koper. Vanaf het moment van afgifte is het risico van de te leveren goederen op de Koper overgegaan.
 5. Zaken die blijkens schriftelijke bevestiging van Verkoper franco worden geleverd, reizen voor rekening en risico van Verkoper.
 6. Zaken die anders dan franco worden geleverd, reizen geheel voor rekening en risico van de Koper. Deze dient dit risico behoorlijk te verzekeren.
 7. Ook indien Verkoper zelf het vervoer verzorgt, brengt dit geen wijziging in het bepaalde onder lid 5 en 6 van dit artikel.
 8. Zaken worden geleverd tot aan de eerste deur op de begane grond. Als het niet mogelijk blijkt om de Zaken tot aan de eerste deur op de begane grond te leveren dan zal Koper hierover worden geïnformeerd en zullen de Zaken zo dicht mogelijk bij de eerste deur op de begane grond worden geleverd. Mocht Koper van mening zijn dat de Zaken wel tot aan de eerste deur op de begane grond geleverd kunnen worden dan zal het oordeel van Verkoper altijd leidend zijn.

Artikel 5 Hoeveelheid

 1. Indien Verkoper in Offertes of bevestigingen het woord “circa” (ca.) gebruikt, mag de afgeleverde hoeveelheid in geringe mate, te stellen op 10%, afwijken van de opgegeven hoeveelheid.
 2. Koper verbindt zich het aldus eventueel meerdere geleverde eveneens te betalen. Voor het meerdere zal Verkoper dezelfde prijs berekenen als de overeengekomen prijs.

Artikel 6 Reclamaties

 1. Koper dient de geleverde Zaken op kwantiteit en kwaliteit te controleren. De op de vrachtbrief, afleveringsbon of ander gewaarmerkt document vermelde hoeveelheden c.q. stuks gelden als juist, tenzij door de Koper terstond manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Koper is daarnaast verplicht genoemde manco’s binnen twee (2) werkdagen na constatering schriftelijk aan Verkoper te melden.
 2. Reclamaties omtrent de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaken dienen uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na aflevering van de Zaak schriftelijk door de Koper aan Verkoper te worden gemeld.
 3. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen de zaken na aflevering te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclamaties al dan niet gegrond zijn. Koper kan niet meer reclameren indien de afgeleverde Zaak geheel of gedeeltelijk is verwerkt.
 4. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich niet in het magazijn van Verkoper bevinden, dienen door Koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. Koper dient in dat geval als een goed huisvader voor de Zaken zorg te dragen en dient zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.
 5. Reclamaties geven de Koper niet het recht om betalingen van de koopprijs of bijbehorende kosten geheel of gedeeltelijke op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien de Koper niet volgens bovenstaande bepalingen reclameert, wordt de Koper geacht de Zaak in goede staat te hebben aanvaard.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en garantie

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade dan wel indirecte schade, welke het gevolg is van niet of niet tijdig presteren, dan wel niet deugdelijk presteren.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die aan personen en/of zaken door opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten wordt toegebracht.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor montage door derden c.q. in onderaanneming. Ook voor schades aangericht door derden kan Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Koper vrijwaart voor alle aanspraken die derden jegens Verkoper geldend mochten maken voor de in lid 2 en 3 genoemde schades.
 5. Bij tekortkomingen die, de aard van de prestatie in aanmerking genomen, voor rekening van Verkoper komen, zal Verkoper de keus hebben uit de volgende alternatieven:
  1. Vervanging van de ondeugdelijke Zaak, nadat deze door de Koper aan Verkoper is teruggezonden, of
  2. Vergoeding van de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke Zaak. Verkoper zal niet gehouden zijn tot reparatiewerkzaamheden aan de geleverde Zaak.
 6. Verkoper wijst erop dat hout een natuurproduct is. Tot niet behoorlijke nakoming door Verkoper behoren in elk geval niet geringe toelaatbaar geachte en/of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, structuur, kleur, finish, maat en/of dikte en gewicht.
 7. Verkoper verstrekt een garantie tegen materiaalfouten gedurende één (1) jaar na levering.
 8. De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door water, het verkeerd leggen van de vloer, een te hoge of te lage relatieve luchtvochtigheidsgraad, vallende objecten, inloop van zand, bewerkingen met een scherp voorwerp, normale slijtage, ingeval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of ondeskundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade, en indien Zaken, zonder toestemming van de Verkoper, door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
 9. Verkoper wordt door de Koper in de gelegenheid gesteld om binnen twee (2) werkdagen de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen.
 10. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren Zaken alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de Verkoper naar beste weten verstrekt. Verkoper aanvaardt voor de juistheid van zijn adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voorzover deze schriftelijk zijn verstrekt. Instructies en aanwijzingen van de Verkoper dienen door de Koper te worden nageleefd.
 11. Elke aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot het bedrag dat in een specifiek geval door de door Verkoper gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wanneer om wat voor een reden dan ook door deze verzekering niet wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van de Zaak waar het om gaat.
 12. Indien Koper terzake van zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen met betrekking tot de betreffende levering in verzuim is, dan vervalt iedere aanspraak op garantie.

Artikel 8 Overmacht

 1. Indien Verkoper ten gevolge van overmacht niet of slechts deels aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door Verkoper zal Koper een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagname, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, defecten aan machinerieën, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en voorts van iedere omstandigheid die de Verkoper redelijkerwijze niet heeft kunnen voorkomen en waarop de Verkoper geen invloed heeft.

Artikel 9 Annulering

 1. Bij tekortkomingen door Verkoper welke haar niet kunnen worden toegerekend, daaronder medebegrepen het geval dat Verkoper door haar toeleveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld, zal indien de nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is de leveringsplicht worden opgeschort.
 2. Mocht de verlening van de levertijd volgens de verwachting van Verkoper meer gaan belopen dan drie maanden, danwel nakoming alsnog geheel onmogelijk blijken, dan is Verkoper gerechtigd de transactie voor het niet uitgevoerde deel te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Bij gedeeltelijke nakoming door Verkoper is Koper verplicht een evenredig deel van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.
 3. Bij iedere tekortkoming door Koper is Verkoper gerechtigd alle bestaande verplichtingen jegens de koper met onmiddellijke ingang op te schorten, totdat de Koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 4. Verkoper is gerechtigd alvorens verplichtingen harer zijde na te komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Koper te verlangen indien aannemelijk is dat Koper zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
 5. Tot uiterlijk drie (3) weken voor de geplande installatiedatum kan Koper de met Verkoper overeengekomen installatiedatum kosteloos verzetten. In alle andere gevallen is Koper aan Verkoper een vergoeding verschuldigd van € 240 per dag exclusief omzetbelasting voor gederfde inkomsten. Het aantal dagen wordt bepaald volgens de formule: aantal geoffreerde vierkante meters : 40 = aantal dagen x € 240 = te betalen vergoeding exclusief omzetbelasting.

Artikel 10 Uitvoering werkzaamheden/stilstand

 1. Koper dient er zorg voor te dragen dat de ruimte waar de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden, droog, leeg, bezemschoon en afgesloten is.
 2. Koper dient er zorg voor te dragen dat de ondergrond volledig vlak is en dat het vochtpercentage in de ondergrond de miximale waarden niet overschrijd in combinatie met de te installeren vloer.
 3. Koper dient er zorg voor te dragen dat de te bewerken ruimtes tot in ieder geval 20°C verwarmd kunnen worden. Ook dient er een deugdelijke stroomvoorziening aanwezig te zijn in de te bewerken ruimtes, van ten minste drie (3) maal zestien (16) ampère. Daarnaast dient er in de te bewerken ruimtes voldoende stroompunten aanwezig te zijn.
 4. Kosten voor het benodigde stroomverbruik evenals de kosten voor noodzakelijke verwarming van de ruimte, komen voor rekening van de Koper.
 5. Eventuele parkeer-, tol- en veergelden worden separaat (op nacalculatie) in rekening gebracht bij Verkoper.
 6. Koper is verantwoordelijk voor de afvoer van het afval welke ontstaat tijdens de uitgevoerde werkzaamheden.
 7. Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor veranderingen dan wel schade welke na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn ontstaan, door de aanwezigheid van een niet deugdelijk product of wijze van verwerking. Bijvoorbeeld bladders, loszittende en/of bewegende delen en vervorming van delen (verborgen gebreken).
 8. Het lakken, waxen of oliën van een vloer kan alleen met succes plaatsvinden in een stofvrije ruimte. Een 100% stofvrije ruimte bestaat echter niet en zodoende kan het altijd voorkomen, dat ondanks de groots mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van Verkoper wordt betracht, zich niettemin kleine stofdeeltjes in de lak, wax of olie vastzetten. Dit euvel is inherent aan het lakken, waxen of oliën van vloeren.
 9. Als Verkoper niet kan starten met de installatiewerkzaamheden doordat aan de voorwaarden van lid 1 en/of 2 niet is voldaan zal Verkoper aan Koper een vergoeding voor stilstand in rekening brengen. Deze vergoeding bedraagt € 280 per dag exclusief omzetbelasting.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling van de te leveren Zaken dient te geschieden bij vooruitbetaling, danwel bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle bijkomende kosten op de betaling betrekking hebbende, waaronder wissel- en bankkosten, komen voor rekening van Koper.
 3. Koper is nimmer gerechtigd bij betaling een korting op het factuurbedrag in mindering te brengen. Voorts is Koper nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare korting zijnerzijds te verrekenen met een vordering van Verkoper.
 4. De Koper is gehouden, zowel alle buitengerechtelijke als alle gerechtelijke kosten te voldoen die Verkoper heeft moeten maken in verband met het feit dat Koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen.
 5. In geval van niet tijdige betaling is de door Koper verschuldigde vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de Koper verschuldigde bedrag (hoofdsom en vertragingsrente).
 6. Indien de rechter of een arbiter/bindend adviseur, ondanks het bepaalde in lid 4 en 5, ten laste van de Koper een kostenveroordeling uitspreekt die lager is dan de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten dan is Verkoper gerechtigd alsnog het verschil van Koper te vorderen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de door Verkoper geleverde Zaken gaat eerst dan over op de Koper nadat deze aan de Verkoper alles heeft voldaan wat aan de Verkoper terzake van de levering van die Zaken, daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten, verschuldigd is.
 2. De Koper is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door de Verkoper geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verzoek van de Verkoper is de Koper gehouden om in geval van zodanige beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van de Verkoper.
 3. Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met de Verkoper gesloten Overeenkomst of indien de Verkoper goede gronden heeft te vrezen dat de Koper daarin tekort zal gaan schieten, dan is de Verkoper, naast de overigens in de Algemene Voorwaarden beschreven rechten, bevoegd de aan de Koper geleverde Zaken terug te nemen. Met name, doch niet uitsluitend, bestaat dit recht indien onder de Koper beslag wordt gelegd, indien de Koper surseance van betaling vraagt, indien het faillissement van de Koper is aangevraagd of uitgesproken, of indien de Koper enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft.
 4. Koper dient de Verkoper, gebruikmakend van zijn eigendomsvoorbehoud, toegang te verlenen tot de door hem geleverde Zaken. Voor zover nodig machtigt de Verkoper de Koper onherroepelijk tot uitoefening van zijn recht op terugneming.
 5. Indien de eigendomsrechten op de door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken door vermenging, zaakvorming, natrekking, vervorming of welke andere oorzaak verloren dreigen te gaan, is Koper verplicht Verkoper hiervan onverwijld in kennis te stellen. Koper is verplicht de nieuw gevormde Zaak, als gevolg van de zaakvorming, natrekking, vermenging, vervorming of welke andere oorzaak zijn ontstaan welke door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud aan Koper zijn geleverd, op eerste verzoek van Verkoper een stil pandrecht te vestigen en aan de totstandkoming van dit pandrecht zijn volle medewerking te verlenen. Het pandrecht blijft op de zaken rusten totdat Koper al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder renten en gerechtelijke kosten alsmede buitengerechtelijke kosten begrepen, is nagekomen. Als Verkoper danwel Koper de Zaken door en/of bij een derde doet bewerken, dan tast dat de eigendomsrechten en het eigendomsvoorbehoud van Verkoper op de Zaken niet aan.

Artikel 13 Retourleveringen

 1. De Verkoper is nimmer verplicht om retourleveringen te aanvaarden. In overleg met en na toestemming van de Verkoper kunnen retourleveringen plaatsvinden van Zaken uit de prijslijst en met standaardafmetingen. Behandelde vloeren en behandelde plinten worden nimmer retourgenomen.
 2. Als het retourneren van Zaken door Verkoper is aanvaard dan dienen deze binnen twee (2) weken na afname te worden geretourneerd. De Zaken dienen onbeschadigd en schoon, en steeds vochtvrij en verwarmd opgeslagen geweest te zijn. Tevens dienen zij altijd in de originele verpakking te worden geretourneerd. Alle retourverpakkingen dienen goed verpakt, op pallets en in wikkelfolie en/of bundelband te worden aangeleverd, en houten vloeren dienen het juiste vochtpercentage te hebben. Indien een retourlevering niet aan deze eisen voldoet, dan zal deze niet worden geaccepteerd en zal zij voor rekening van de Koper worden teruggestuurd.
 3. Voor de afhandeling van een retourlevering worden behandelingskosten in rekening gebracht ter hoogte van tenminste 20% van de verkoopprijs, en daarnaast worden de eventuele verschuldigde vrachtkosten in rekening gebracht.
 4. De retourzending vindt plaats franco bij het magazijn van de Verkoper. De geretourneerde zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 14 Privacy

 1. Verkoper respecteert de privacy van Koper. Verkoper is de enige eigenaar van de door met Koper gesloten Overeenkomst gekregen informatie (zoals NAW- en aankoopgegevens van Koper). Deze gegevens worden door Verkoper gebruikt voor het verbeteren van haar eigen producten en diensten, zoals de werking van haar website en haar productaanbod. Koper geeft hier met het aangaan van de Overeenkomst nadrukkelijk toestemming voor.
 2. Verkoper deelt deze gegevens van Koper niet met derden, tenzij Verkoper wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle geschillen, kortgedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het “Weens Koopverdrag” is niet van toepassing en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De in lid 1 bedoelde geschillen zullen worden beecht bij een Nederlandse rechtbank aan te wijzen door Verkoper.

Artikel 16 Algemene bepalingen

 1. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht zodra de gewijzigde voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Verkoper.